ISRAcore

הקמת מאגר חומרי למידה לאומי מצריכה גיבוש עקרונות לאיפיון ולהגדרת סטנדרט ישראלי של המטה-דטה לאובייקטי למידה, בשאיפה שהגדרה זו תסייע ביצירת שפה משותפת ואחידה של כל הגופים הפועלים בתחום במדינת ישראל (אקדמיה, חינוך, תעשייה וספקי תוכן).

 

קבוצת העבודה, שבה מיוצגים  מחב"א, איגוד האינטרנט הישראלי ומשרד החינוך, הגדירה את הסטנדרט הישראלי לאפיון אובייקטי למידה -ISRACore. סטנדרט זה מתבסס על ה-  LOMי (Learning Object Metadata),המקובל באירופה עבור מטה-דטה לאובייקטי למידה.  LOM הינו הסטנדרט של המכון להנדסת חשמל ואלקטרוניקה (IEEE). הסטנדרט מגדיר מידע על האובייקט לפי פרמטרים, כגון: הגדרת שדות לחיפוש, אוצר מילים לאפיון האובייקט (thesaurus), אפשרות להוספה, תיקון מידע לאחר יצירת האובייקט ועוד. חלקים נוספים של הסטנדרט מגדירים את מעטפת המידע וכיצד תוצג הרשימה ב- XML. הפרמטרים שמציע הסטנדרט יסייעו באיתור, הערכה ושיתוף משאב הלמידה. ניתן להתאים את תאור המשאב לצרכים של קהילות שונות.

 

אימוץ הסטנדרט הישראלי ISRACore ע"י הגופים הפועלים בתחום, ובראשם שלושת הגופים הנ"ל, יסייע ליצירת שפה משותפת בין המאגרים השונים בארץ ובעולם, ובכך ירחיב את מגוון החומרים העומדים לרשות המשתמשים במסגרות השונות. בנוסף, השימוש בסטנדרט יאפשר למשתמשים במגזרים השונים למצוא ביתר קלות חומרי למידה המתאימים לצרכיהם, תוך שימוש חוזר במשאבים שכבר פותחו ויצירת חומרי לימוד חדשים על בסיס תכנים קיימים.

 

המכון הטכנולוגי לישראל - הטכניוןהאוניברסיטה העברית בירושליםמכון ויצמן למדעאוניברסיטת תל-אביבאוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת חיפה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב האוניברסיטה הפתוחההמועצה להשכלה גבוהה